Skip to content

Жаратылыстану пәндері кафедрасы

Соц.сети
Ғылым

Кафедраның ғылыми бағыттары 

 • ҚМПУ ҒЗО экология және биология мәселелері ғылыми-зерттеу орталығы аймақтың фаунасын, сирек кездесетін түрлердің қазіргі заманғы жағдайын зерттеу, Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының желісін дамыту, халықаралық, аймақтық жобалар саласында зерттеулер жүргізеді. Жетекшісі б.ғ. д., профессор Брагина Т. М., қатысушылар б. ғ. к., профессор Брагин Е. А., биология магистрі Рулева М. М., биология магистрі Бобренко М. А.
 • Биоалуантүрлілікті зерттеудің ғылыми – зерттеу орталығы, гербарийлік фонд Қостанай облысының флорасын, альгофлорларын, Қостанай облысының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктерін зерттеу бойынша зерттеулер жүргізеді; Қазақстанның палеонтологиялық мұрасы және т.б. ғ.к., профессор Пережогин Ю. В. зерттеулерге кафедраның ПОҚ – б.ғ. к., профессор Бородулина О. В.,б. ғ. к., доцент Конысбаева Д. Т., аға о., Курлов С. И., туризм магистрі, аға о., Баймаганбетова К. Т., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға о.,  Кожмухаметова А.С., ьиология магистрі, аға о., Божекенова Ж.Т.
 • Адам физиологиясы бағыты, жастардың, мектеп оқушыларының морфофункционалды және психофизиологиялық ерекшеліктері бойынша зерттеулердін жетекшісі–биология магистрі, аға оқытушы Суюндикова Ж. Т.
 • Қоршаған ортаны химиялық-экологиялық зерттеу бағыты бойынша зерттеулер өткізіледі -х.ғ. к., профессор Әбдіқалықова К. А., Х. ғ. к., профессор Жумагалиева Б. М., п. ғ. к., доцент Чернявская О. М., педагогика магистрі Тауакелов Ш. А., жаратылыстану ғылымдарының магистрі Ардакова Э. А. Химиялық қосылыстардың физика-химиялық қасиеттері мен биологиялық белсенділігін компьютерлік болжау саласын зерттейді -химия магистрі Губенко М. А., п. ғ. к., доцент Важева Н. В. Органикалық амидтердің органикалық емес қышқылдармен өзара әрекеттесуі – Х.ғ. к., доцент Таурбаева Г. У. "Өнеркәсіпке арналған химикаттар өндірісі" бағыты бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеу - п.ғ. к., доцент Чернявская О. М., химия магистрі, аға оқытушы Чашков В. Н.
 • Қостанай облысының әлеуметтік, экономикалық географиясы саласындағы зерттеу жетекшісі - педагогикалық білім беру магистрі, аға о. Баубекова Г. К., география магистрі, аға о. Омарова К. И., география магистрі, аға о. Коваль В. В., география магистрі, аға о. Ахметова Э. Б.

Ғылыми ынтымақтастық туралы келісімдер жасалды: Қазақстанның биоалуантүрлілігін сақтау қауымдастығымен және Наурызым "ЭЭНО"; Қазақ ұлттық университетінің зоология және ихтиология кафедрасымен, Қазақстан энтомологиялық қоғамы.

Халықаралық ғылыми-педагогикалық келісім РҒА Орал бөлімшесінің дала институтымен (Орынбор қ.) жасалды.

Жаратылыстану ғылымдары кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамының 2021 жылға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспары орындалды. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 1 халықаралық ғылыми жобаны жүзеге асыруда. Жоба аясында кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы келесі ұйыммен ынтымақтасады: Лейбниц университеті (Ганновер, Германия).

2021-2022 оқу жылына арналған интернационалдандыру шеңберінде шетелдік ғалымдар биология ғылымдарының докторы, РФ Орал техникалық университетінің профессоры -Михайлов Ю.Е., аға ғылыми қызметкер, биология ғылымдарының докторыISES RAS SO RF профессоры-Соловьев С.А.,. шақыртылды.. Келу барысында бірқатар ғылыми кездесулер, профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру курстары, кафедраның жас ғалымдары мен магистранттарына ғылыми кеңестер берілді.

2021 жылдан бастап кафедра Қазақстан Республикасының Әл-Фараби атындағыҚазҰУ Ш.Уалихановатындағы Көкшетау педагогикалық университеті,Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті,Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетісияқты жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамымен кандидаттық диссертацияларды орындауда бірлесе жұмыс істеуде.

Профессорлық-оқытушылық құрамның ғылыми-зерттеу нәтижелері әртүрлі деңгейдегі конференцияларға, семинарларға, дөңгелек үстелдерге қатысу, сонымен қатар мақалалар, тезистер, монографиялар жариялау, виртуалды сайттардың жұмысы арқылы ұсынылған.

Кафедра NC NTI 4 бастама тақырыптарында тіркелген кешенді ғылыми жобаларды орындайды.

Кафедраның ғылыми зерттеу жұмысы:

 • Солтүстік Қазақстанның өсімдік жамылғысының биоәртүрлілігін, оның қазіргі жағдайын, ұтымды пайдалануын және қорғауын зерттеу (Пережогин Ю.В., Бородулина О.В., Кожмухаметова А.С.);
 • Қостанай облысының флорасын зерттеу және оны талдау (Пережогин Ю.В., Бородулина О.В.);
 • Солтүстік Қазақстан мен Қостанайдың жекелеген аймақтарының фаунистік-флористикалық зерттеулері (Брагина Т.М., Брагин Е.А., Пережогин Ю.В., Бородулина О.В., Кожмухаметова А.С., Кубеев М.С.);
 • Қалалық және ауылдық елді мекендерде тұратын мектеп оқушылары мен студенттердің физикалық дамуын кешенді бағалау (Сүйіндікова Ж.Т., Ручкина Г.А., Курлов С.И.);
 • Қазақстан мен Қостанай облысының жануарлар дүниесінің биоәртүрлілігін, оның қазіргі жағдайын, ұтымды пайдалануын және қорғауын зерттеу (Брагин Е.А., Валяева Е.А., Кубеев М.С.);
 • Қостанай облысының техногендік ландшафттарындағы фитоценоздарды қалпына келтірудің теориялық және практикалық негіздерін зерттеу (Пережогин Ю.В., Кожмухаметова А.С.); .
 • Қостанай облысының әлеуметтік географиясы – қолданбалы зерттеулер (Баубекова Г.К., Омарова Қ.И., Коваль В.В.);
 • Химиялық қосылыстардың физика-химиялық қасиеттері мен биологиялық белсенділігін компьютерлік болжау (Губенко М.А., Важева Н.В.) Химиялық қосылыстардың қасиеттерінің кең ауқымын болжау үшін ИҚ, массалық спектрлер және басқа молекулалық дескрипторларды қолдану әдістемесін қолдану. Зерттеуде PROGROC (PROGrammRObustnessCalculation) компьютерлік бағдарламасы қолданылады. Важева В.В. Бағыт аясында «Қазақстан метрология институты» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен ғылыми-зерттеу және шаруашылық келісімшарт жұмыстары жүргізіліп, докторлық, кандидаттық диссертациялар, диссертациялар қорғалды.
 • Қоршаған ортаның химиялық-экологиялық зерттеулері (Абдықалықова Қ.А., Жұмағалиева Б.М., Тауакелов Ч.А., Ардакова Е.А.) Ауаның химиялық мониторингі, Қостанай облысындағы дәрілік өсімдіктерді фитохимиялық бағалау бойынша зерттеулер. Магистрлік диссертациялар, диссертациялар қорғалған.
 • Органикалық амидтердің бейорганикалық қышқылдармен әрекеттесуі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бейорганикалық химия кафедрасында біраз жылдар бойы зерттелуде. Тақырыптың бір бөлігі – трихлорацетамидтің бейорганикалық қышқылдармен әрекеттесуі (Таурбаева Г.У.) – ҚМПИ химия кафедрасында оқытылды. Кандидаттық диссертация қорғалды, бітіру жұмыстары аяқталды.
 • Өсімдік материалдарынан биокомпозиттердің механикалық химиялық өндірісі (Дарибаева С.А.)

Оқытушылар құрамы халықаралық, аймақтық жобаларға, конференцияларға, семинарларға, бейнеконференцияларға, ғылыми тағылымдамаларға қатысады. 2012 жылы Омарова Қ.И. Ресей Федерациясы Томск мемлекеттік университетінің геология-география факультетінің география кафедрасында тағылымдамадан өтті.

Оқытушылар құрамы халықаралық жобаларға, конференцияларға, семинарларға, бейнеконференцияларға, ғылыми тағылымдамаларға қатысады. 2019 жылы Брагина Т.М., Рулева М.М., Бобренко М.А. Норвегиялық білім берудегі халықаралық ынтымақтастық орталығында (SIU) тағылымдамадан өтті.

«Азия далаларының биологиялық әртүрлілігі» (2007, 2012, 2017, 2022) халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялары дәстүрлі түрде ұйымдастырылып, өткізіліп тұрады, онда Ұлыбритания, Германия, Израиль, Қазақстан, Ресей, Америка Құрама Штаттарының белгілі ғалымдары, 50-ге жуық ғылыми ұйымдар мен мекемелер.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары проблемалық топтарда ұйымдастырылады:

 • ҚМП ҚАЖ МКК энтомологиялық тобы – жетекшісі Брагина Т.М.;
 • ҚМПУ азық-түлік қауіпсіздігі ұлттық ғылыми орталығындағы орнитологиялық топ – жетекшісі Е.А.Брагин;
 • Оқушыларға экологиялық тәрбие беру – жетекшілері Кубеев М.С., Бобренко М.А.;
 • Өсімдіктердің биоәртүрлілігі – жетекшілер Бородулина О.В. , Пережогин Ю.В., Кожмухаметова А.С.;
 • Оқушылар мен студенттердің морфофункционалдық және психофизиологиялық ерекшеліктері – Сүйіндікова Ж.Т., Ручкина Г.А.;
 • Өсімдік физиологиясы – Рулева М.М., Божекенова Ж.Т.;
 • Компьютерлік химия – Губенко М.А.
 • Қолданбалы биохимия – Важева Н.В., Таурбаева Г.У.
 • Атмосфералық ауаның химиялық мониторингі – Жұмағалиева Б.М., Тауакелов Ч.А.
 • Дәрілік өсімдіктердің фитохимиялық талдауы – Әбдіқалықова Қ.А., Дарибаева С.А.
 • Химияны оқыту әдістемесі – Чернявская О.М.
 • Қостанай облысының әлеуметтік географиясы – Баубекова Г.К., Омарова Қ.И., Ахметова Э.Б.
 • Топонимикалық зерттеулер – Баймағанбетова Қ.Т., Коваль В.В.

«Фифи» құс бақылаушылар клубы өз жұмысын жалғастыруда: жыл сайын Қостанай және Қостанай облысындағы ООО студенттерімен және оқушыларымен жарыстар, кездесулер өткізеді. Қостанай облысының әлеуметтік, физикалық географиясын зерттеуге арналған «Саяхат» өлкетану клубы (Баубекова Г.Қ., Омарова К.И., Коваль В.В., Баймағанбетова Қ.Т.). «Саяхат» өлкетану клубының мүшелері Қ.Сәтбаев, Ш.Уәлихановтың мерейтойлары сияқты фотокөрмелер, тақырыптық шаралар ұйымдастырады. және т.б.

Студенттер облыстық, облыстық, республикалық деңгейдегі ғылыми конференцияларға белсене қатысып, жүлделі орындарға ие болуда.

 • Үздік жас ғалым -2021, ТМД-ның үздік жас ғалымы - 1 курс магистранты Торыбаев Жанболат - 1 орын (диплом, медаль, ғылыми жетекшісі Брагина Т.М. алғыс хат).
 • Студенттер «Ахмет ұрпақтары» дебат клубының мүшелері. 2021 жылы Косолапов Вадим аймақтық деңгейдегі Парламенттік пікірталастардың жеңімпазы атанды.
 • Үздік жас ғалым -2021 ж. - Тарасенко Екатерина - 2 орын (диплом, медаль, жетекші Брагина Т.М. алғыс хат), 2021 ж.
 • Республикалық студенттік жұмыстардың ғылыми-зерттеу байқауы – 2021 – Омарова Ақмарал – 3 орын, Алматы қ.