Skip to content

Жаратылыстану пәндері кафедрасы

Соц.сети
Зертханалар
Адам анатомиясы және морфологиясының кабинет-мұражайы

Кабинет нөмірі 701

Кабинет алаңы 51,6 ш. м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Дәрісхана адам анатомиясы мен физиологиясын, ағзалардың құрылымын, жалпы ағзаны, ағзаның тіршілік әрекетін зерттейді. Сонымен қатар, зертхана адам ағзалары мен жүйелерінің анатомиялық үлгілерімен жабдықталған. Адамның анатомиясы мен физиологиясы бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізуге, сондай-ақ студенттердің эксперименталды және зерттеу жұмыстарын өткізуге арналған.

Омыртқалы жануарлар зоологиясының лабораториясы

Кабинет нөмірі 705

Кабинет алаңы 49,1 ш. м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Омыртқалы зоология зертханасы омыртқалы зоология, экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері, эволюциялық ілім, қорғалатын және бұзылған аумақтар, табиғи ортаның мониторингі және қалпына келтіру бойынша зертханалық сабақтар өткізуге арналған. Бұдан басқа, мұнда далалық тәжірибе кезінде жиналған материалды камералдық өңдеу жүзеге асырылады. Аудиторияда көрнекі құралдар бар: ылғалды препараттармен, жануарлардың тұлыптарымен, омыртқалы жануарлардың зоологиясы бойынша остеологиялық жиынтығымен ұсынылған.

Өсімдактану және қолданбалы биология зертханасы

Кабинет нөмірі 710

Кабинет алаңы 49,3 ш. м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясын, төменгі және жоғары сатылы өсімдіктердің систематикасын зерттеуге арналған, электрондық бақылау күнделігін жүргізіп, бақылаудағы микроскопиялық объектілерді суретке түсіруге және бейнеүзінділер жасауға мүмкіндік беретін бинокулярлар мен фотоқондырғылармен жұмыс істеу мүмкіндігі бар зертхана.Осы материалдар оқу және зерттеу жұмыстарына қолданылады.

Зертханада ботаникалық циклдің пәндері бойынша оқу сабақтары өтеді және ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Мұнда студенттер дала практикасы кезінде және жеке ғылыми жобаларды орындау нәтижесінде, экскурсияларда жинаған топырақ үлгілердің механикалық және химиялық құрамын анықтайды, өсімдіктерді кептіреді және кеппешөптеді өңдейді, өсімдіктердің түрлерін анықтайды.

Картография және географияны оқыту әдістемесінің зертханасы

Кабинет нөмірі 714

Кабинет алаңы  50,1 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Оқу аудиториясы - геграфияны оқыту әдістемесі, картография және топография негіздері пәндері бойынша дәріс, практикалық сабақтар өткізуге арналған. Практикалық сабақтарды өткізу кезінде студенттер География кабинетінің жабдықтарын, геоморфологиялық, геологиялық макеттерді, сондай - ақ геодезиялық құралдарды-теодолит, невелир қолданады.

Биология зертханасы (Жалпыпайдалануға арналған)

Кабинет нөмірі 716

Кабинет алаңы 49,6 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Академик Темірбай Байбосынұлы Дарқанбаев атындағы зертхана. Топырақтану негіздерімен қолданбалы биология, микробиология және вирусология, бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізуге, сондай-ақ студенттердің эксперименталды және зерттеу жұмыстарын қоюға арналған. Студенттер топырақ құрамын, топырақтағы гигроскопиялық ылғалдың анықталуын, топырақтың алмасу және өзекті қышқылдығын және т. б. зерттейді.

Биологияны оқыту әдістемесінің лабораториясы

Кабинет нөмірі 718

Кабинет алаңы 50,6 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Aудиторияда Қолданбалы биология, Биологияны оқыту әдістемесі пәндері оқу сабақтары өткізіледі. Семинар сабақтары аясында студенттер Биология сабағында компьютерлік технологияларды қолдана отырып, білім беру үдерісінің жаңартылған мазмұны бойынша сабақтар әзірлейді. Кабинетте оқу пәндерін саралап оқыту үшін күрделі дәрежеде қажетті дидактикалық материалдар бар.

Өсімдіктер физиологиясының лабораториясы

Кабинет нөмірі 720

Кабинет алаңы 49,6 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Өсімдіктер физиологиясы бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізуге, сондай-ақ студенттердің жазғы оқу практикасында эксперименталды және зерттеу жұмыстарын, бітіру біліктілік жұмыстарын қоюға арналған. Осы зертханада студенттер өсімдік клеткаларын зерттеу, өсімдіктің су алмасуы, минералды тамақтану, фотосинтез, өсімдіктердің тыныс алуы, олардың ортаның қолайсыз жағдайларына төзімділігін анықтау бойынша бірнеше жұмыстар жүргізеді.

Ботаника және цитология лабораториясы

Кабинет нөмірі 724

Кабинет алаңы 49,9 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Зертханада өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясын, төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктердің систематикасын зерттеуге арналған. Зертханада ботаникалық цикл бойынша пәндер және ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Мұнда студенттер кеппешөпті кептіреді және өңдейді, далалық практика кезінде және жеке ғылыми жобаларды орындау нәтижесінде экскурсияларда жиналған өсімдіктерді зерттейді.

Омыртқасыз жануарлар зоологиясының лабораториясы

Кабинет нөмірі 725

Кабинет алаңы 67,5 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Оқу аудиториясы - омыртқасыз зоология зертханасы Омыртқасыз зоология, Топырақ зоологиясы, Энтомологияға енгізу пәндері бойынша аудиториялық, зертханалық және семинарлық сабақтар жүргізуге қызмет етеді, сондай-ақ оқу дала практикалары кезінде сабақтар мен материалдарды өңдеу, курстық және өздік жұмыстарды қорғау және т. б. мақсаттар үшін қолданылады.

 Зертханада сору шкафы, оқу және ғылыми коллекцияларды сақтауға арналған стеллаждары және препараторлық үй-жай бар. Сабақтар заманауи зертханалық жабдықтарды (бинокулярлық микроскоптар, ИТК арналған жабдықтар), өңірлік фаунасы бойынша коллекциялық материалдарды, экспозицияларды, фото - және бейнематериалдарды, плакаттар мен схемаларды пайдалану арқылы өткізіледі.

Физикалық география лабораториясы

Кабинет нөмірі 811

Кабинет алаңы 47,2 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Данная учебная аудитория предназначена для проведения практических занятий по дисциплинам - география почв с основами почвоведения, ландшафтоведение. На лабораторных занятиях студенты используют специальные приборы (образцы почв, колбы, сито, растворы и т.д.) по которому определяют механический состав почвы, изучают гербарии. Собранные студентами во время полевых практик материалы используют на занятиях.

Геология және жалпы жер пайдалану лабораториясы (минералогиялық мұражай)

Кабинет нөмірі 814

Кабинет алаңы 67,4 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 2004 жыл

Оқу зертханасы геология, жалпы жертану пәндері бойынша зертханалық, практикалық сабақтар өткізуге арналған. Студенттер тәжірибелік және зертханалық сабақтарда геологиялық процестердің макеттері, минералды-коллекциялық материалдарды, пайдалы қазбалар коллекцияларын пайдаланады.

Аналитикалық химия лабораториясы

Кабинет нөмірі 804

Кабинет алаңы 67,7 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Зертханада 6В01504 - Химия мамандығы бойынша аналитикалық химия пәнінен лабораториялық және практикалық сабақтар (соның ішінде сандық және сапалық анализдері бойынша кең ауқымды тәжірибелер) жүргізіледі. Зертханаға талдау зерттеулерінің қажетті элементіретінде препаратор бөлмесі жанасады.

Химияны оқыту әдістемесі және мектептегі химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі зертханасы

Кабинет нөмірі 806

Кабинет алаңы 48,3 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Зертханада:

 • демонстрациялық тәжірибелер, химияны оқыту жүйесіндегі зертханалық және практикалық сабақтар;
 • орта мектепте химия пәнінен зертханалық жұмыстарды және практикалық сабақтарды өткізу ерекшеліктерін зерттеу. Қауіпсіздік техникасы. Химия курсының бағдарламасында қарастырылған зертханалық тәжірибелер мен практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі;
 • мектеп химия курсының бағдарламасында қарастырылған демонстрациялық тәжірибелер. Химиялық тәжірибелерді көрсету кезінде қолданылатын аспаптар мен қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар: герметикалылығы, компакттілігі және көрнекілігі.
"Химия" мамандығының ғылыми-зерттеу зертханасы

Кабинет нөмірі 808

Кабинет алаңы 14,8 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Зертханада студенттердің зерттеу жұмыстары, курстық және дипломдық жұмыстар жүргізіледі. Қоршаған орта объектілерін талдау:

 • ауамен топырақты талдау;
 • дәрілік өсімдіктерді фитохимиялық бағалау;
 • тамақ өнімдерін талдау;
 • Қостанай облысындағы су ресурстарын талдау.
Жалпы және бейорганикалық химия зертханасы

Кабинет нөмірі 809

Кабинет алаңы 49,3 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Зертханада жалпы және бейорганикалық химия, периодтық жүйе элементтерінің химиясы бойынша зертханалық және практикалық сабақтар жүргізіледі. 5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша Биохимия практикумы).

Физикалық және коллоидтық химия зертханасы

Кабинет нөмірі 815

Кабинет алаңы 50,8 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Физикалық, коллоидтық және компьютерлік химия бойынша практикумдар өткізіледі:

 • Физикалық химия бойынша зертханалық практикум;
 • Коллоидтық химия бойынша зертханалық практикум;
 • Компьютерлік химия бойынша зертханалық практикум;
 • Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері бойынша зертханалық практикум.
Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы және биохимия зертханасы

Кабинет нөмірі 817

Кабинет алаңы 65,5 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Зертханада Биохимия (5В011300 – Биология, 6В01504-Химия), Биохимия ФКиС (5В010800 – Денешынықтыружәне спорт мамандығы), тамақ өнімдерін талдау (6в01504-Химия мамандығы), жоғары молекулалық қосылыстар химиясы (6в01504-Химия мамандығы) бойынша зертханалық және практикалық сабақтар жүргізіледі. Аталған пәндер бойынша практикумдарға табиғиқосылыстарды сандық және сапалық анықтау бойынша эксперименталдық жұмыстар жүргізілді. Жұмыс жоспарында тірі организмдердің химиялық құрамын зерттеу, ақуыздарды, көмірсулар мен олардың туындыларын, липидтерді, минералдық қосылыстарды анықтау бойынша реакцияларды жүргізу, ферменттердің қасиеттерін зерттеу қарастырылған. Тамақ өнімдерінің құрамын тәжірибелік анықтау жүргізіледі.

Зертхана химиялық технология

Кабинет нөмірі 821

Кабинет алаңы 49,4 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Зертханада химиялық технология бойынша зертханалық және практикалық сабақтар жүргізіледі. Мұнай дыайдау. Электролиз. Технологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштер. Маңызды технологиялық ұғымдар мен анықтамалар. Табиғи қорлар. Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру тәсілдері, өңдеу әдістері, қолдану саласы.

Органикалық химия зертханасы

Кабинет нөмірі 826

Кабинет алаңы 51,0 ш.м.

Кабинеттің ұйымдастыру күні 1980 жыл

Зертханада органикалық химияның теориялық негіздері, органикалық молекулалардың функционалдық туындылары химиясы 6В01504-Химия мамандығы бойынша зертханалық және практикалық сабақтар, сондай-ақ фитохимия пәні бойынша зертханалық жұмыстар жүргізіледі.

Адам анатомиясы және морфологиясының кабинет-мұражайы
Адам анатомиясы және морфологиясының кабинет-мұражайы
Омыртқалы жануарлар зоологиясының лабораториясы
Омыртқалы жануарлар зоологиясының лабораториясы
Өсімдактану және қолданбалы биология зертханасы
Өсімдактану және қолданбалы биология зертханасы
Картография және географияны оқыту әдістемесінің зертханасы
Картография және географияны оқыту әдістемесінің зертханасы
Биология зертханасы (Жалпыпайдалануға арналған)
Биология зертханасы (Жалпыпайдалануға арналған)
Биологияны оқыту әдістемесінің лабораториясы
Биологияны оқыту әдістемесінің лабораториясы
Өсімдіктер физиологиясының лабораториясы
Өсімдіктер физиологиясының лабораториясы
Ботаника және цитология лабораториясы
Ботаника және цитология лабораториясы
Омыртқасыз жануарлар зоологиясының лабораториясы
Омыртқасыз жануарлар зоологиясының лабораториясы
Физикалық география лабораториясы
Физикалық география лабораториясы
Геология және жалпы жер пайдалану лабораториясы (минералогиялық мұражай)
Геология және жалпы жер пайдалану лабораториясы (минералогиялық мұражай)
Аналитикалық химия лабораториясы
Аналитикалық химия лабораториясы
Химияны оқыту әдістемесі және мектептегі химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі зертханасы
Химияны оқыту әдістемесі және мектептегі химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі зертханасы
"Химия" мамандығының ғылыми-зерттеу зертханасы
Физикалық және коллоидтық химия зертханасы
Физикалық және коллоидтық химия зертханасы
Зертхана химиялық технология
Зертхана химиялық технология
Органикалық химия зертханасы
Органикалық химия зертханасы