Skip to content

Жаратылыстану пәндері кафедрасы

Соц.сети
Абдыкаликова Калимаш Ахатовна
Білімі
 • 1967 – 1972.жж - Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің химия факультетінде оқыды (мамандығы -аналитикалық химия). Берілген квалификация: Химик. Химия оқытушысы.
 • 1983-85жж - ҚазССР ҒА- ның Химия ғылымдары инстиутына стажер зерттеуші болып бекітілді
 • 1985 - 1988 жылдары -  осы институттың күндізгі бөлімінде 02.00.10 «Биоорганикалық химия, табиғи қосылыстар химиясы » мамандығы бойынша аспирантурада оқыды
 • 1989 жылы-  С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік университетінің арнайы кеңесінде 02.00.10 «Биоорганикалық химия, табиғи қосылыстар химиясы » мамандығы бойынша кандидаттық қорғады
 • 1994 жылы-  Жоғарғы аттестациялау комиссиясының шешімен Доцент-ғылыми атағы берілді
 • 1996 жылы-  А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің академиялық профессор атағы беріілді
 • 2008 жылы -  Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының академиялық профессор атағы берілді
Оқытатын пәндер:
 • Органикалық химияның теориялық негіздері
 • Органикалық молекулалардың функционалды туындыларының химиясы
 • Фитохимия
Ғылыми және әдістемелік басылымдары (соңғы 3 жылда)
 • Абдыкаликова К.А.,Ахмет А.И. Кәдімгі жантақтың (Alhagi Psedalhagi)жер үсті бөлігінің құрамындағы биологиялықбелсенді заттарды зерттеу // Материалы студенческой научно-практической конфереции «Модернизация сорвременного образования 14 апреля, ЕМФ. – Костанай: КГПИ, 2017. – С. 64-68
 • Абдыкаликова К.А.,Молдашева А.А. Қызыл мияның (Glyrrhize glabral) жер үсті бөлігі мен тамырындағы белсенді заттардың мөлшерін зерттеу// Материалы студенческой научно-практической конфереции «Модернизация сорвременного образования» 14 апреля, ЕМФ. – Костанай: КГПИ, 2017. – С.68-72.
 • Абдыкаликова К.А.,Нурушева А.Б. Фитохимический анализ некоторых лекарственных растений Костанайской области // Материалы III международной научной конференции «Биологическое разнообразие Азиатских степей» (24-27 апреля 2017 г., г.Костанай). – Костанай: КГПИ, 2017. –  С.271-275
 • Abdykalikova K.A.,Yergalieva E. M. Chashkov V.N. The effect of the industrial zone on  the chemical composition of some medicinal plants // Bulletin of the Karaganda university, №3(87) /2017 .Chemistry Series.c 120-124.
 • Абдыкаликова К.А.,Сатбекова Ж.М. Фитохимическое изучение CHELIDONIUM  MALUS.// Материалы студенческой научно-практической конференции «Преподавание естественно-математических и технических дисциплин в школе», 12 апреля, ЕМФ. - Костанай: КГПИ, 2018. – С. 71-73.
 • Abdykhalikova K.,Taurbaeva G., Chashkov V.N. Influence of the industrial zone on the chemical composition of some medicinal plants.// Norwegian Journal of development of the International Science No 17/2018. - P. 3-6.
 • Абдыкаликова К.А. Сатбекова Ж.М. Иэучение химического состава Chelidonium majus. //5-Global Science and innovations 2019 Central Asia Fstana 2019 .Материалы V Международной научнпрактической кон. астана,2019г. ,111 том,стр.89-93.
 • Абдыкаликова К.А.,Аманбаева Д.Ж. Фитохимическая оценка солодки (glycyrrhiza) // Электронный сб. Материалы региональной науч-практ конф. «Миссия молодого поколения в науке и образовании: традиции,инновации.
 • Абдыкаликова К.А.,Жунаева М.Н.,Қапезова А.М. Органикалық химияда альдегидтер мен кетондар тақырыбында сызбанұсқалар мен логикалық жаттығуларды іске асыру әдістемесі.// Электронный сб Материалы региональной науч-практ конф. «Миссия молодого поколения в науке и образовании: традиции,инновации.
 • Абдыкаликова К.А.,Бекетурганова Р.Ч.,Важева Н.В.,Ищанова Р.С. О проектной деятельности  совета ветерановкостанайского государственного  педагогического университета имени умирзака султангазина // Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының жаршысы. Қостанай,КМПИ 2019, б.15-17
Оқу құралдары:
 • Абдыкаликова К.А.,Шакеева Р.Ж. Практикум по органической химии. Костанай, КГПИ-2008
 • Абдыкаликова К.А. Нурушева А.Б., Органикалық химиядан лабораториялық практикум. Костанай, КГПИ-2009.
 • Абдыкаликова К.А. Ислямбекова А.Т. Химия лекарственных растений. Учебно-методическое пособие, Костанай, 2012. с 138
 • Абдыкаликова К.А. Ахметчина Т.А. Дәрілік өсімдіктер химиясы. Оқу-әдістемеліқұрал,Қостанай 2013. -119 б.
Біліктілікті арттыру:
 • 80 академиялық сағат көлемінде "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагогикалық кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарындағы профессор оқытушылар құрамы біліктілігін арттыру бағдарламасы