Skip to content

Тіл және әдебиет теория кафедрасы

Соц.сети
Сейсембай Талғат Тұрарбекұлы
Аға оқытушы Лауазымы
Гуманитарлық ғылымдар магистрі Академиялық дәрежесі
Білімі,  кәсіби біліктілігі
 • 1987 – 1993 Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті- қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы
 • 2013-2015 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті – 6М020500-Филология мамандығы бойынша «Гуманитарлық ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесі берілді
Оқытатын пәндері:
 • Латын графикасындағы қазақ тілі емлесін оқыту әдістемесі
 • Қазіргі қазақ әдебиеті
 • Кәсіби қазақ тілі
Жұмыс тәжірибесі
 • 1993 жылдан осы уақытқа дейін Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің аға оқытушысы
Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация
 • 2019 ж. Курс повышения квалификации "Повышение профессиональной компетентности ППС ВУЗов в условиях перехода алфавита казахского языка на латинскую графику" АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" (240 часа)
 • 2019 ж.Дистанционное обучение, массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение и применение. Костанайский государственный педагогический университет имени Умирзака Султангазина (72 часа)
 • 2020 ж. Разработка учебных планов и учебных программ. Костанайский государственный педагогический университет имени Умирзака Султангазина (организатор Назарбаев Университет) (36 часа)
 • Мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау бойынша есебін дайындауы// сертификат, 16.01.2020 ж.
Марапаттар және  премиялар
 • «Университет дамуына сіңірген еңбегі үшін» төсбелгі, 2014 ж., куәлік  № 07
Деятельность в сфере услуг
 • Қалалық және облыстық мектеп оқушыларының қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша пәндік олимпиадасының  қазылар мүшесі,
 • оқушылардың ғылыми жұмыстар байқауының қазылар мүшесі
Оқу құралдары
 • Көркем шығарманы әдеби-теориялық талдау//оқу-әдістемелік құрал,- 107 б. 2015 ж.
Мақалалар
 • Шығармашылық эволюциясы: тарихи дәуір және көркемдік таным// Мағжан Жұмабаевтың туғанына 125 жыл толуына арналған «Мағжан Жұмабаев мұрасы және әлемдік руханият»  атты  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 2 МАТЕРИАЛДАРЫ  (25 маусым, 2018 ж.Петропавл, М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.ӘӨЖ 821.512.122.0 ББК 83.3(5Каз) М 12
 • Көркемдік әдістер эволюциясы// «Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік мұралары: дәстүр мен жаңашылдық» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағы 28 ақпан 2018 ж. Алматы, Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеті ӘОЖ 378(063) КБЖ 74.58.А 39
Публикации в рецензируемых журналах ВАК РК, ВАК РФ, РИНЦ, Комитет по надзору и аттестации научных кадров, Scopus, Thompson Reuter, Web of science и пр
 • Spiritual Challenges of the Sacred// Utopía y praxis latinoamericana. Año: 23, n° 82 (julio-septiembre), 2018, pp. 122-134 revista internacional de filosofía y teoría social cesa-fces-universidad del zulia. Maracaibo-venezuela. Issn 1315-5216 / issn-e: 2477-9555  Web of Science
 • Мағжан Жұмабаев шығармашылығын кезеңдерге бөлудің ғылыми тәжірибелері// Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы 2018 № 1 АСТАНА  ӘОЖ 930.85 (574) ККСОН