Skip to content

Педагогика және психология кафедрасы

Соц.сети
Смаглий Татьяна Ивановна
Қауымдастырылған профессор Лауазымы
Педагогикалық ғылымдар кандидаты Академиялық дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1975-1979 ж.ж. КСРО-ның 50 жылдығы атындағы Қостанай педагогикалық институты, орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығын үздік бітірген
 • 1988-1991 Ж.Ж. В. И. Ленин атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті Педагогика және психология кафедрасы аспирантура күндізгі бөлімін бітірген.
 • 2003 ж. «Формирование готовности будущих учителей к профессионально-педагогическому сотрудничеству в системе высшего образования» тақырыбында педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады(13.00.08 – Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі; Челябинск қ., ЧМПУ (диплом № 110949, 19 желтоқсан 2003 ж.).
 • 2004 ж. Қазақстан Республикасында педагогика ғылымдарының кандидаты дипломын қайта аттестациялаудан өтті (22 қазан 2004 ж., диплом № 0006305).
Оқыту пәндері
 • Педагогикалық психология
 • Дарындылық психологиясы
 • Конфликтология
 • Педагогикалық акмеология
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Жұмыс тәжірибесі
 • 2016 ж. - қазіргі уақытқа дейін ҚР БҒМ Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің Психология және дефектология кафедрасының қауымдастырылған профессоры (қосымша: 2018 жылы РФ Білім және ғылым министрлігі Оңтүстік-Орал федералдық университетінің доценті, жартылай жұмыспен қамтылу)
 • 2010-2016 ж. ж. ҚР БҒМ Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының психология кафедрасының меңгерушісі;
 • 2005-2009 ж. ж. ҚР БҒМ Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының психология-педагогика факультетінің деканы;
 • 1991-2005 ҚР БҒМ Қостанай мемлекеттік университетінің аға оқытушысы;
 • 1984-1988 Ж. Ж. КСРО құрылуының 50 жылдығы атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының оқытушысы.
Біліктілікті арттыру
 • 2020ж. -  Ө. Сұлтанғазина атындағы ҚМПУ «Онлайн программа развития специальных навыков ППС в условиях неопределенности обучающей среды» курсы - 72 сағат.
 • 2020ж. Қостанай қ. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы филиалы Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагогикалық кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша курсы 80 сағат.
 • 2018 ж.Семинар «Work Related Stress and Burout and Coping Strategies». Dr. Andrea Baranovski (Словакия)
 • 2016ж. Қостанай қ., ҚМПИ Оқыту курсының семинары «Использование новых офисных пакетов при планировании работы кафедры» 72 сағат.
 • 2016 ж. Оқыту курсының семинары "Multimedia didactic environment: how to use innovative technologies applied to teaching". Dr. M. Tramonti. ( Қазақстан- Италия) 72 сағат
 • 2015 ж. Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми – педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың республикалық институты "Өрлеу" БАҰО " АҚ өткізетін 240 сағат көлеміндегі Қазақстан Республикасы педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсы.
 • 2015ж. Дюссельдорф қ., Германия INTAMT халықаралық менеджмент және технологиялар академиясында "Германия университеттерінде практикаға бағытталған оқытудың инновациялық әдістері мен технологиялары" тағылымдамасынан өтті - 72 сағат.
Атақтары, марапаттар, грамоталар
 • «Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтына сiңiрген еңбегi үшiн» естелік медалі № 08  2014жыл 23 қазан
 • Ө. Сұлтанғазина атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің Құрмет Кітабына енгізілген. ( Ғылыми кеңестің 2018 жылғы 24 сәуірдегі №11 хаттамасы), куәлік №13
 • «БIЛIМ БЕРУ IСIНIң ҚүРМЕТТI ҚЫЗМЕТКЕРI» төсбелгісі 2019 жыл 03 мамыр куәлік № 684.
Қызмет көрсету 
 • Оқушылардың психология бойынша ғылыми жобаларының қалалық және облыстық байқауларының қазылар алқасының мүшесі.
 • АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» ғылыми жобалар сарапшысы ( 2013жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін).
 • 2015 және 2016 жылдары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Лучший преподаватель года» байқауының сарапшылар тобының мүшесі болды
Оқу құралы
 • Смаглий Т.И., Каирова Б.К. Самопознание - путь к самосовершенствованию и саморазвитию личности студентов: оқу-әдістемелік құрал/ Т.И. Смаглий, Б. К. Каирова. - Қостанай: Ред. ҚМПИ, 2015. - 89 б. ISBN-978-601-7305-97-0
 • Психологические основы профилактики суицидального поведения: оқу құралы/ Т.И. Смаглий, Н.В. Белого, Ш.С. Демисенова, О.В. Калиниченко, Р.А. Назмутдинов. – Қостанай: ҚМПИ, 2016. – 187 б. ISBN 978-966-873-605-6
 • Смаглий Т.И., Бикбулатов Р.Р. Психолого-педагогические основы развития интеллектуально одаренных школьников: оқу құралы / Т.И. Смаглий, Р.Р. Бикбулатов. – Қостанай: ҚМПИ, 2017. – 174 б. ISBN 978-601-7839-75-8
 • Основы дифференциации преподавания и обучения в современной школе: оқу құралы /Утегенова Б.М.,  Смаглий Т.И., Онищенко Е.А. – Қостанай: ҚМПИ. – 2017, 98 б.  ISBN 978-8-8756-8335-1
ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау комитеті, Scopus, ThompsonReuter, Webofscience және т. б. рецензияланатын журналдардадағы жарияланымдар
 • Determination of the level of undergraduates' willingness to  research activities// International Journal of Applied Engineering Research  ISSN0 9734562 Volume 10,Number 15( 2015.- pp 35698-35700  (Индия) . (в соавторстве) (Scopus)
 • Experimental Work Organization for Preparing Master's Degree Students for Research Activities // Iejme- Mathematics Education. -2016.VOL. 11. NO.5.- 1359-1371. (Турция), (в соавторстве). (Scopus)
 • Research of the dynamics of volitional regulation of future teachers in the process of professional training// Anais da Academia Brasileira de Ciencias (2017) 89 (2): 1372 -1382. (Бразилия), Printed version ISSN 0001-3765 / Online version ISSN 1678-2690 (в соавторстве).( Thompson Reuter)
 • The modern teens’ socio-cultural development diagnostics and interaction between family and school // Opción, Año 34, Especial No.16 (2018): 234-258 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385  (в соавторстве). (Scopus)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Результаты педагогического исследования по формированию готовности будущих учителей к профессионально-педагогическому сотрудничеству// Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - № 4 (31 ). – 2015. – 109-113б. ISSN 2073- 333Х (ККСОН)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Ориентация магистрантов на самообразовательную деятельность за счет актуализации витагенного опыта и выхода в рефлексивную позицию// Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - № 1 (28), 2015. – 211-216б. ISSN 2073- 333Х (ККСОН)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Структурно-функциональная модель процесса формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности// Қазақстан педагогика ғылымдары академиясының Весник № 1 (қаңтар-ақпан), 2015 – С 49 – 53. ISSN 2070-4046 (БҒСБК)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Роль самостоятельной работы в подготовке магистров к решению профессионально-педагогических задач // Қазақстан педагогика ғылымдары академиясының Весник №№1(69). – 2016ж – 69-75б. (БҒСБК)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Развитие потребности в самоактуализации в процессе изучения курса «Самопознание»// Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2016. – № 2(36). – 190-193б.ISSN 2073-333Х (БҒСБК)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Педагогические условия формирования готовности будущих учителей к руководству проектно-исследовательской деятельностью учащихся// Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2016. – № 3(38). – 18-20б. ISSN 2073-333Х (БҒСБК)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Развитие института магистратуры в контексте образовательной политики Республики Казахстан// Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2016. – № 4(39). – 129-132б. ISSN 2073-333Х (БҒСБК)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Технология формирования готовности будущих учителей к профессионально- педагогическому сотрудничеству// Л. Гумилева атындағы Евразия ұлттық университеті Вестник. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2016. - №3(112). – 406-409б. (БҒСБК)
 • Смаглий Т.И. Павличенко А.А. Теоретические регулятивы проблемы социокультурного развития личности подростков// Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2018.- 7(72). – 132-137б (ККСОН)
 • Смаглий Т.И., Баймухамбетова Б.Ш. Историография проблемы формиро­вания готовности будущих учителей к профессионально-педагогическому сотрудничеству в системе высшего об­разования// Қазіргі жоғары мектеп: инновациялық аспект. - - № 2. –  8-14б. - ISSN 2071-9620 (РИНЦ)
 • Смаглий Т. И. Педагогические условия развития познавательной активности студентов при кредитной системе обучения [Текст] / Т. И. Смаглий, Т. А. Смаглий // Кәсіптік білім берудің инновациялық дамуы. — 2018. — № 2 (18). — 44-50б. (РИНЦ)
 • Смаглий Т.И. Танаева, З. Р. Административно-правовой статус уполномоченного по правам ребенка в России и Республике Казахстан: сравнительный анализ / З. Р. Танаева, Т. И Смаглий // ЮУрГУ Оңтүстік-Орал мемлекеттік университетінің (Ұлттық зерттеу университеті) Вестник. Серия "Право". ISSN: 2412-0588 – 2019. – Т. 19, № 3. – Б.93-100. DOI: 10.14529/law190314. ISSN: 1991-9778