Skip to content

Педагогика және психология кафедрасы

Соц.сети
Бисембаева Асем Кумаровна
Аға оқытушы Лауазымы
Педагогикалық ғылымдар магистрі Академиялық дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1999 ж.- А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті- «Психология» мамандығын үздік бітірген – психология пәнінен оқытушы біліктілігін алған.
 • 2017 ж. – Оңтүстік Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университетінің "білім беру және педагогикалық ғылымдар" бағыты бойынша аспирантурасын аяқтады»
 • 2020 ж. –- А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің магистратурасын үздік бітірген. 6М010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі
Оқыту пәндері
 • Практикалық психология
 • Мектеп медиациясының негіздері
 • Конфликтология
 • Трансактілік анализ
 • Трансактілер талдау
 • Медиапсихология
Жұмыс тәжірибесі
 • 2020 ж. қазан - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, психология каферасы: аға оқытушысы
 • 2018ж. қыркүйек –2020 Ө. Султангазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті, Психология және дефектология кафедрасының аға оқытушысы
 • 2004 – 2018 жж. - Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, психология кафедрасы: аға оқытушы.
 • 2001 -  2004 жж. – А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, психология кафедрасы: оқытушы.
Біліктілік арттыру
 • 2020 ж. – «Онлайн программа развития специальных навыков ППС в условиях неопределенности обучающей среды» біліктілігін арттыру курсы - 72 академиялық сағат, Ө.Сұлтанғазин ҚМПУ, Қостанай қ.
Атақтары, марапаттар, грамоталар
 • Нагрудный знак «За заслуги в развитии университета» - КГПУ имени У. Султангазина, октябрь, 2019 г.
Қызмет көрсету
 • «Лучший психолог года» байқауының облыстық кезеңінің қазылар алқасының мүшесі ( 2016 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін).
 • Жобаларға қатысу:
 • «Международное исследование навыков взрослого населения Казахстана PIAAK» 2016-2017 ж. жобасын іске асыру, 2017-2018 ж.  Қостанай облысы.
Оқу құралы
 1. Бисембаева, А.К. Вопросы формирования конфликтологической компетентности будущих педагогов-психологов в процессе профессиональной подготовке в вузе / А.К. Бисембаева // Ресейдің педагогикалық білімі. – 2016.– № 6. – 172-177б. (0,4 п.л.).
 2. Бисембаева, А.К. Структурно-функциональная модель формирования конфликтологической готовности будущих педагогов-психологов / А.К. Бисембаева // Ресейдің педагогикалық білімі. – 2017. – № 3. –.84 – 89б (0,43 п.л.).
 3. Соколова Н.А. Технология формирования конфликтологической готовности будущих педагогов-психологов / Н.А. Соколова, А.К. Бисембаева // Челябі мемлекеттік педагогикалық университеті, Весник. – 2017. – №4. – 72-77б (0,37 п.л.).
 4. Бисембаева, А.К. Формирование конфликтологической компетентности будущих педагогов-психологов / А.К. Бисембаева, Н.В. Сиврикова // Вестник Челябі мемлекеттік педагогикалық университеті.Весник – 2018. – № 4. – 147-154б (0,5 п.л.).
 5. Харланова, Е.М. Взаимодействие формального и неформального образования в формировании конфликтологической готовности будущих педагогов /Е.М. Харланова, Н.В. Сиврикова, А.К. Бисембаева, Е.В. Моисеева // ЦИТИСЭ. – 2019. – № 5. – 118-128б (0,68 п.л.).
Жарияланымдар, Scopus деректер базасына енгізілген
 • Future teacher-psychologists’ professional position as a component of professional competence formation / A.A. Moldazhanova, A.A. Amanova, A.A. Tashetov, A.K. Bissembaeva, G.K. Dzhumazhanova, M.A. Nurbekova // International Journal of Environmental & Science Education, 2016, Vol. 11, No. 18, 12317-12325 (0,5 п.л.).
 • The formation of conflictological readiness of the future teachers-psychologists / A.K.Bissembaeva, N.Sivrikova, S. Roslyakova,E.Kharlanova, N. Sokolova, E. Moiseeva,V. Zherebkina// Experimental Faculty of Science Department of Human Sciences Journal Option.– 2018.– Special Issue №2. – 129-145б (1,15 п.л.).
Ғылыми мақалалар мен конференция материалдары
 • Бисембаева, А.К. Проблема формирования конфликтологической компетентности будущих педагогов-психологов / А.К. Бисембаева // Заманауи ғылымдардың тиімді құралдары: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Чехия, Прага, 2015. – 12-16б (0,25 п.л.).
 • Бисембаева, А.К. Использование новых технологий при адаптации студентов к условиям обучения в вузе / А.К. Бисембаева // Білім беру үрдісінде құзыреттілік тәсілді жүзеге асыру: дәстүрлер, инновациялар, перспективалар: III Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. – Абакан, 2015. – 162-169б (0,43 п.л.).
 • Бисембаева, А.К. Формирование личного и социального успеха современных выпускников / А.К. Бисембаева, А.Ж. Маканова // Қазіргі ғылымның тиімді құралдары – 2015: XI Халықаралық ғылыми конференция материалдары – Англия, Шеффилд, 2015. – 3-8б (0,3 п.л.).
 • Бисембаева, А.К. Технология ТОГИС как средство формирования учебных действий в высшей школе / А.К. Бисембаева, С.С. Исмаилов // Педагогикалық ЖОО мен білім беру ұйымдарын практикаға инновацияларды енгізу бойынша интеграциялау: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Алтынсарин оқулары. – Қостанай, 2016. – 91-97б (0,4 п.л.).
 • Бисембаева, А.К. Компетентностный подход в подготовке будущих педагогов-психологов к профессиональной деятельности в инклюзивной среде / А.К. Бисембаева // Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты. Вестник «Жаршысы ҚМПИ». – Костанай. – 2016. – № 4. – 61-65б (0,3п.л.).
 • Ташетов, А.А. Конфликтологическая подготовка будущих педагоговпсихологов средствами медиаобразования / А.А. Ташетов, А.К. Бисембаева, Р.А. Назмутдинов, С.С. Исмаилов // ДСҰ мүшелігі: ғылыми зерттеулер мен халықаралық технологиялар нарығының болашағы: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Тайланд, 2016. – 220 – 225б (0,37п.л.).
 • Бисембаева, А.К. Перспективы применения кейс-метода в преподавании психологических дисциплин / А.К. Бисембаева, А.Ж. Маканова, Р.А. Назмутдинов // Педагогикалық ЖОО мен білім беру ұйымдарын практикаға инновацияларды енгізу бойынша интеграциялау: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Алтынсарин оқулары. – Қостанай, 2016. – 149-151б (0,2п.л.).
 • Бисембаева, А.К. Современное информационное обеспечение как одно из условий успешного взаимодействия субъектов в учебном процессе при кредитной системе обучения / А.К. Бисембаева, С.С. Исмаилов // Иннова - 2017: халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. - Қостанай, 2017. – С.60-64 (0,25 п.л.).
 • Соколова, Н.А. Проблема формирования конфликтологической готовности, как элемента профессиональной подготовки будущих педагоговпсихологов / Н.А. Соколова, А.К. Бисембаева // Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты. Вестник «Жаршысы ҚМПИ». – Қостанай, – 2019. – № 1. – 61-65б (0,6п.л.).
 • Соколова, Н.А. Проблема формирования конфликтологической культуры студентов педагогического вуза / Н.А. Соколова, Л.В. Саркисян, А.К. Бисембаева // Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты. Вестник «Жаршысы ҚМПИ». – Костанай, – 2019. – № 3. – 98-104б (0,6п.л.).
Оқу-әдістемелік құралдар
 • Бисембаева, А.К. Основы школьной медиации / А.К. Бисембаева. – Қостанай: ҚМПИ, 2017. – 149 б. (9,3 п.л.).
 • Бисембаева, А.К. Мектеп медиация негіздері / А.К. Бисембаева, Г.М. Молдахметова. – Қостанай:ҚМПУ, 2019. – 154 б. (9,4 п.л.).