Skip to content

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Ахметбекова Зауре Далихатовна
Аға оқытушы Лауазымы
Педагогикалық ғылымдар магистрі Академиялық дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2006 - 2010 ж. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 050120"Профессиональное обучение"  " преподаватель общетехнических и специальных дисциплин, учитель технологии труда и предпринимательства" мамандығын бітірген
 • 2010 - 2012 ж.Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 6М010300 - "Педагогика және психология" мамандығы бойынша магистратура "Педагогикалық ғылымдар магистрі" академиялық дәрежесін үздік бітірген.
Оқытатын пәндері
 • Сервистік оқыту
 • Педагогика
 • Психология
 • Еңбек психологиясы
 • Гендерлік психология
Жұмыс тәжірибесі
 • 2012-2015 ж. ж. - Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының психология кафедрасының оқытушысы
 • 2015– 2020 ж. ж. – Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің Психология және дефектология кафедрасының аға оқытушысы.
 • Қазіргі уақытта- А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университетінің Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы.
Біліктілікті арттыру
 • 2011 ж. Мәскеу-Қостанай қаласы арасында оқыту курсының семинары "Қазіргі білім берудегі инновациялық үдерістер", , сертификатТіркеу нөмері №061;
 • 15.09.2014-24.10.2014ж Алматы қаласы.,"Бөбек" Ұлттық ғылыми-практикалық білім беру орталығында біліктілікті арттыру: "Өзін-өзі тану" пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері 240 сағат, сертификат, тіркеу нөмері №0394642;
 • 2015 ж. Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығының "Springer" баспасымен бірлесіп, 19-29 қазан аралығында Қостанай қ., нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда мақалаларды жариялау мәселелері бойынша оқыту семинарына сертификат берілді.
 • 2015 ж. Қостанай қ. Thomson Reuters ресурстары бойынша оқыту онлайн-семинарларының сериясы, сертификат;
 • 2020 ж. "ғылыми жарияланымдардың этикасы және олардың сапасын арттыру құралдары: Web of Science және Антиплагиат" онлайн-семинары, 24.02.2020 ж. 2 сағат көлемінде сертификат берілді;
 • 2020ж. 5-13 мамыр аралығында ғылыми журналдарда мақалаларды жариялау мәселелері бойынша "Elsevier" оқыту онлайн-семинарларының сериясы бойынша сертификат берілді;
 • 2020 ж. ҚМПУ-нің "қашықтықтан оқыту, жаппай ашық онлайн курстар: әзірлеу, жылжыту және қолдану" вебинарлар сериясы 2020 жылғы 27 мамырдан 2020 жылғы 12 маусымға дейін (72 сағат), сертификат, тіркеу нөмері №334;
 • 2020 ж. "Киберпедагогика-бұл роботтар туралы емес, сіз туралы!"Аксаны Позднякова, Бельгия, сертификат, тіркеу нөмері № 003mc071020.
Атақтары, марапаттар, грамоталар
 • Оқу және әдістемелік жұмыс жөніндегі проректордан студенттерді тәрбиелеу және кәсіби шыңдалуға қосқан үлесі үшін құрмет грамотасы
 • Челябі қ., "ғылыми-зерттеу жұмысы" номинациясы бойынша студенттік жұмыстардың ΧΙV халықаралық байқауында жеңіске жеткені үшін І дәрежелі Диплом
 • II Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференцияның ұйымдастыру комитетінен алғыс хат. Тәжірибеден шеберлікке дейін", " Хакас мемлекеттік университеті. Н. Ф. Катанова", г. Абакан.
Қызмет көрсету
 • 2020 ж. "Дарын" қалалық ғылыми-практикалық орталығында 9-11 сынып оқушыларына арналған Өзін-өзі тану пәні бойынша республикалық олимпиадасында жюри мүшесінде болды.
Оқу құралы
 • Толерантность и ее развитие в образовательном процессе. Учебное пособие. – 197 б.
 • Демисенова Ш.С., Ахметбекова З.Д. Психология труда: электронное учебное пособие. – Қостанай Ө.Султангазина атындағы: КМПИ, 2020.
ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау комитеті, Scopus, Thompson Reuter, Web of science және т. б. рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар
 • Границы толерантности. Материалы XI международной научно-практической конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий», Великобритания, 2015 ж. – Б.10-13.
 • Этникалық сананың болашақ мұғалімдерде толеранттық әрекеттестігінің дамуына ықпалы. Материалы XI Международной научно-практической конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2015», Чехия, Publishing House «Education and Science». - 2015 – Б.12-15
 • Особенности взаимодействия толерантных и интолерантных студентов в высшем учебном заведении. Материалы III международной научно-практической онлайн-конференции «Взаимодействие духовного и физического воспитания в становлении гармонично развитой личности» - Украина, Славянск: ДВНЗ «Донбасский государственный педагогический университет» - 2016. – Б.315-322
 • Проблема депрессивности в подростковом возрасте. Севостьянова С.С. к.мед.н., Белого Н.В., Молдахметова Г.М. магистр пед.н. Материалы международной научно-практической конференции «Перспективы развития современной науки» в Израиле (Иерусалим): Regional Academy of Management, 4-6 мамыр 2016 ж. – Б.402-406
 • Программа «Туған жер» как одна из оснований воспитания национального патриотизма. Научно-практическая конференция «Модернизация экономики и общества – повышение конкурентоспособности Казахстана и достижение целей «Стратегии 2050». – Қостанай қаласы: ОФ «Қостанай аймағының зиялы азаматтар қоғамы» - 23 қараша, 2017. – Б.429-430
 • Проблема развития толерантности в современном казахстанском обществе. Материалы международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения «Современное образование – ключевой фактор успеха духовной модернизации общества». –Қостанай: Қостанай Ұлттық педагогикалық институт – 2018ж. – Б.42-45
 • Психологическое благополучие как отражение внутренней целостности личности будущего специалиста. Назмутдинов Р.А. к.психол.н. Материалы международной научно-практической конференции «Психологические основы духовно-нравственного обновления современного общества: тенденции, реалии, перспективы». –А.Байтұрсыноватындағы КМУ, Костанай қаласы, сәуір, 2018 ж. – Б. 166-170
 • Психологические составляющие толерантной личности. Materials of the XIII International scientific and practical Conference Conduct of modern science - 2018, November 30 - December 7, 2018 History. Law. Philosophy. Psychology: Sheffield. Science and education LTD - 120 p. – Р.102-106
 • Факторы развития толерантного взаимодействия студенческой молодежи. Психологическое и педагогическое сопровождение студентов вуза в современном социокультурном пространстве. Современные тенденции развития клинической психологии – Материалы научно-практической конференции с международным участием – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2018 ж. – 250 с.- Б. 25-28
 • Воспитание конкурентоспособной личности в рамках программы «Рухани жаңғыру». Тойымбетова Д.С. педагогика ғылымының магистрі. Вестник КГПУ имени У.Султангазина сәуір, №2(54), 2019 ж. – Б.135-141.
 • Влияние интернета на развитие толерантности у студенческой молодежи. Материалы I Международной научно-практической конференции «Султангазинские чтения» - КГПУ им. У.Султангазина, 17-18 мамыр 2019 ж. – Б.24-27
 • Формирование толерантности у детей «группы риска» в условиях образовательной среды. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы профилактики социально-опасного поведения среди подростков и молодежи», 14-15 қараша 2019 ж. – ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал ННГУ – Б. 46-50
 • Толерантность как ценность современного общества. Гуманитарное знание и духовная безопасность: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, г. Грозный, 6-7 желтоқсан – Махачкала: ЧГПУ, АЛЕФ, 2019. –504 б. – Б.38-42
 • Психолого-педагогический аспект волонтерской деятельности студентов; сборник материалов IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием «От учебного задания – к научному поиску. От реферата – к открытию», 16 сәуір 2020 ж.
 • Формы и методы развития толерантности у студентов педагогического вуза: сборник материалов II Международной студенческой научно-практической конференции «От поиска – к решению. От опыта - к мастерству», 23 - 24 апреля 2020 ж.
 • Социальное проектирование как фактор реализации профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов: сборник материалов Международной научно-практической конференции «Профессиональные компетенции как интегральные качества личности специалиста», 25 наурыз 2020 ж., г.Шадринск